Obchodné podmienky

VÍTAME VÁS V GEMINI CENTRUM
Vstupom na našu webovú stránku a taktiež využitím našich služieb, súhlasíte s dodržiavaním nasledujúcich “Podmienok a pravidiel”, ktorými sa spolu s ochranou údajov riadia vzťahy medzi Gemini Centrom a Vami. Tieto všeobecné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len “Zmluva”) uzatvorenej medzi poskytovateľom služby Gemini Centrum a jej klientom.
Termín "Vy" sa vzťahuje na užívateľa alebo návštevníka našej webovej stránky či návštevníka alebo člena využívajúceho služby Gemini Centra. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto "Podmienok" a to kedykoľvek. Je vo Vašom záujme pravidelne kontrolovať našu webovú stránku či došlo k zmenám. Ak nesúhlasíte s akoukoľvek časťou z týchto podmienok, nepoužívajte prosím, túto stránku ani sa neregistrujte v našom rezervačnom systéme.
 
PREDMET POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB
Gemini Centrum poskytuje svojim návštevníkom a členom nasledovné služby:
• zabezpečuje poradenstvo a služby v oblasti jogy, masáží, meditácii a príbuzných činností
• organizuje hodiny jogy, krátkodobé kurzy, poradenstvo, workshopy, prednášky 
• sprostredkuje zabezpečenie externých dlhodobých kurzov.
 
BEZPEČNOSŤ A RIZIKÁ
Pred hodinou ste povinný oboznámiť inštruktora resp. maséra so všetkými aktuálnymi zraneniami a operáciami, ktoré majú vplyv na Váš súčasný zdravotný stav a s chronickými ochoreniami, aby bol na tieto skutočnosti počas vykonávanej služby braný ohľad. Taktiež ste povinný upozorniť inštruktora, resp. maséra na lekárom či fyzioterapeutom odporúčané fyzické obmedzenia pohybov.
Ak si neželáte fyzickú dopomoc, upozornite na to inštruktora pred hodinou.
Prehlasujete, že ste sa v prípade zdravotných problémov podrobili lekárskemu vyšetreniu ešte pred začiatkom jogového vzdelávania, ktoré nepreukázalo žiadne medicínske a zdravotné pochybnosti voči zmýšľanému zámeru praktizovať a učiť sa jogu.
Prehlasujete, že cvičenie jogy vykonávate dobrovoľne na vlastnú žiadosť a Váš zdravotný stav je spôsobilý vykonávať cviky pod vedením inštruktora. Cvičíte vedome, s ohľadom na svoje možnosti a zdravotný stav.
Svojou rezerváciou miesta na hodine potvrdzujete a beriete na vedomie, že cvičenie vykonávané v rámci výuky realizujete na vlastné riziko. V prípade úrazu, zranenia a ich následkov ste si vedomý toho, že Gemini Centrum a jej inštruktori neberú žiadnu zodpovednosť za vzniknutú situáciu. 
Beriete na vedomie, že počas jogových hodín sa poskytuje výlučne praktické vyučovanie jogy.
Zaväzujete sa, že akékoľvek zdravotné problémy vzniknuté počas hodiny bezodkladne nahlásite inštruktorovi.
Vstup do priestorov Gemini Centra a využívanie Služieb pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok je zakázané. Návštevníci aj členovia pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok budú okamžite vylúčení z priestorov a ich finančný príspevok prepadne v prospech Gemini Centrum.
Gemini Centrum si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnúť služby tehotným ženám a osobám so závažnými zdravotnými ťažkosťami.
Fajčenie je v priestoroch Gemini Centra prísne zakázané.
Gemini Centrum nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v jej priestoroch, ak tieto budú odložené mimo miest vyhradených Gemini Centra na odloženie vecí.
Pri využívaní Služieb ste povinný riadiť sa pokynmi inštruktorov alebo iných osôb, poskytujúcich služby v mene Gemini Centra.
 
PODMIENKY A PRAVIDLÁ
Prečítajte si prosím dôkladne podmienky na tejto webovej stránke ešte pred prvou hodinou. Vstupom do priestorov Gemini Centra  na adrese Mierové nám. 14, 911 01, Trenčín súhlasíte s ich rešpektovaním. Bez ich písomného podpisu pred prvou hodinou, nie je možné zúčastniť sa hodiny, či akejkoľvek aktivity, ktorú Gemini Centrum poskytuje, či zabezpečuje.
 
ROZVRH A ÚČASŤ NA VEREJNÝCH HODINÁCH JOGY
Rozvrh môže podliehať zmenám. Vyhradzujeme si právo zrušiť ktorúkoľvek hodinu. Sme povinný poskytnúť informáciu o zrušení najneskôr 2 hodiny pred začiatkom hodiny prostredníctvom zverejnenia informácie na našej webstránke (priamo v rozvrhu)  a v prípade zanechania kontaktu aj prostredníctvom sms správy.
Vyhradzujeme si právo zmeny inštruktora na hodinu bez ohlásenia.
Neskorý príchod nie je akceptovaný. Priestor sa zatvára 5 min. pred začiatkom hodiny. Vstup do miestnosti po začiatku hodiny nie je povolený a skorší odchod nie je vhodný.
Priestor Gemini Centrum pre účel registrácie je otvorený 15 min. pred začiatkom hodiny.
Gemini Centrum si vyhradzuje právo odmietnuť vstup komukoľvek do jeho priestorov.
Gemini Centrum nie je povinné Vám vrátiť alebo kompenzovať uhradený poplatok za žiadnu hodinu, kurz, workshop či inú akciu ak meškáte alebo sa jej z akéhokoľvek dôvodu nezúčastníte.
 
REZERVÁCIE MIESTA NA VEREJNÚ HODINU YOGY
Na každú hodinu je potrebná rezervácia vopred, a to cez rezervačný systém (rezervačný formulár). Viac info k časovým podmienkam nájdete na: Rezervácie a Storno podmienky na: https://geminicentrum.sk/rezervacia_storno.sk
Na hodinu je možné prísť aj bez rezervácie, no negarantujeme Vám miesto. Prednosť majú tí, ktorí si miesto rezervovali.
Hodina sa uskutoční, ak sa prihlásia minimálne 2 osoby. Informáciu o zrušení hodiny obdržíte prostredníctvom sms správy najneskôr 2 hodiny pred jej konaním a informácia bude dostupná na našej webstránke vo zverejnenom rozvrhu.
Na hodinu príďte včas, najneskôr 5 min pred jej začatím. Centrum sa zatvára 5 min. pred začiatkom hodiny, potom už vstup nie je možný. V takom prípade platia storno podmienky.
Rezervácia súkromnej hodiny je potrebná minimálne 24 hodín pred jej konaním. Inštruktor si vyhradzuje právo zrušiť súkromnú hodinu.
Rezervácia workshopov, kurzov a iných akcií sa riadia osobitnými podmienkami.
 
STORNO PODMIENKY
Rezerváciu na hodinu je možné zrušiť len cez rezervačný systém a to za podmienok uvedených v Rezervácie a Storno podmienky na: https://geminicentrum.sk/rezervacia_storno.sk. Inak je Vaša rezervácia záväzná a nie je možné ju zrušiť.
V prípade neúčasti na hodine Vám bude pri ďalšej návšteve odrátaný vstup aj za túto hodinu platbou navyše alebo automatickým odrátaním vstupu z permanentky.
Pri rezervácii miesta a neúčasti na dvoch za sebou nasledujúcich hodinách, budú Vaše ďalšie rezervácie zrušené a miesto bude ponúknuté iným záujemcom. 
Storno workshopov, kurzov a iných akcií sa riadi osobitnými podmienkami.
 
CENY
Všetky ceny sú platné v EUR a v rozsahu uvedenom na webovej stránke. Vyhradzujeme si právo meniť ceny bez upozornenia.
Všetky hodiny, kurzy, akcie, workshopy sú propagované so zámerom uskutočnenia.
Všetky uvádzané ceny sú konečné. 
Všetky zľavy sú časovo ohraničené a mimo obdobia ich platnosti bez nároku na uplatnenie.
Permanentky a kombá sú neprenosné a časovo ohraničené bez nároku na kompenzáciu či vrátenie sumy v prípade ich nevyčerpania!
 
PLATBY
Všetky platby mimo priestorov Gemini Centra sú možné len prevodom na účet na základe objednávky a vystavenej faktúry.
Všetky platby priamo v priestoroch Gemini Centra sú možné len v hotovosti.
 

WORKSHOPY A INÉ AKCIE
Rezervácia miesta je platná až po uhradení poplatku a vtedy sa stáva záväznou. Po úhrade poplatku nie je možné nárokovať si vrátenie sumy či kompenzáciu v prípade neúčasti, zmeny postoja či akejkoľvek prekážky, pre ktorú sa nemôžete aktivity zúčastniť.  
Váš nákup je konečný. 
Môžete však preniesť rezerváciu na inú osobu, ktorá sa akcie zúčastní namiesto Vás.
V prípade zrušenia workshopu či inej akcie z našej strany Vám bude ponúknutý náhradný termín, alebo Vám bude poplatok vrátený.
Neskorý príchod na akciu sa neakceptuje. Priestor sa zatvára 5 min. pred začiatkom trvania akcie a poplatok Vám prepadá.
 
KURZY
Rezervácia kurzu je platná až po uhradení poplatku a vtedy sa stáva záväznou. Po úhrade poplatku nie je možné nárokovať si vrátenie sumy či kompenzáciu v prípade neúčasti, zmeny postoja či akejkoľvek prekážky, pre ktorú sa nemôžete aktivity zúčastniť.  
Váš nákup je konečný. Môžete však preniesť rezerváciu na inú osobu, ktorá sa kurzu zúčastní namiesto Vás.
Neskorý príchod sa neakceptuje. Gemini Centrum sa zatvára 5 min. pred začiatkom hodiny, potom už vstup nie je možný. 
V prípade neúčasti na ktorejkoľvek kurzovej lekcii Vám Gemini Centrum nie je povinné poskytnúť náhradnú lekciu.
V prípade zrušenia kurzu zo strany Gemini entra Vám bude ponúknutý náhradný termín, alebo Vám bude poplatok vrátený.

PERMANENTKY A KOMBÁ
Všetky pemanentky a kombá maj platnosť 3 mesiace. Po jej vypršaní Vám Gemini Centrum nie je povinné nahradiť vstupy.
 
DARČEKOVÉ POUKÁŽKY
Darčekové poukážky môžu byť využité len na účel, na ktorý sú určené. Kompenzácia pri nevyužití poukážky, výmena za inú službu, či spätné vrátenie poplatku za zakúpenú darčekovú poukážku nie je možná. V prípade jej nevyužitia do dátumu platnosti, darčeková poukážka stráca platnosť.
​Gemini Centrum nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu, ukradnutie či použitie poukážky bez Vášho súhlasu. 
Darčekové poukážky je možné zakúpiť na základe objednávky a vystavenej faktúry, alebo priamo v štúdiu v hotovosti. 

SEZÓNNA PROMO AKCIA, ZĽAVA
Platí len počas obdobia, ktoré je definované na webovej stránke. Pri jej nevyužití nie je možná kompenzácia, vrátenie poplatku či dodatočné uplatnenie.

COPYRIGHT
Ak nie je uvedené inak, Gemini Centrum vlastní všetky autorské práva materiálu na webových stránkach. Všetky registrované alebo neregistrované ochranné známky použité na týchto stránkach sú majetkom príslušných vlastníkov.
Všetky autorské práva, dáta, text, softvér, obrázky, grafika, ochranné známky, logá, rozhranie, fotografie a iné duševné vlastníctvo (obsah) na webovej stránke je vo vlastníctve, alebo licencii Gemini Centra. Výnimkou je prehliadanie obsahu pre svoje osobné a nekomerčné použitie. Gemini Centrum Vám neudeľuje žiadne práva používať webové stránky alebo obsah pre akýkoľvek iný účel, pokiaľ s tým nesúhlasí písomne.
Gemini Centrum vyhlasuje, že Vám oznámi zamýšľané zhotovovanie záznamov (videí, fotografií) z tréningov, a z poskytovania Služieb. Môžete prejaviť svoj súhlas alebo nesúhlas so zhotovovaním záznamov s jeho podobizňou. V prípade nesúhlasu bude sa zhotovovanie neuskutoční alebo bude Vaša podobizeň zo záznamov odstránená.
Gemini Centrum si vyhradzuje právo zverejňovať zhotovené vizuálne záznamy na svojej webstránke http://geminicentrum.sk, na svojej facebook stránke, ako aj v iných médiách (printových, audiovizuálnych a pod.), a to na propagačne účely. 
Klienti nemajú právo vyhotovovať audio a video nahrávky bez súhlasu zástupcu Gemini Centra a realizovať akúkoľvek fotodokumentáciu. 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
Odstúpenie od Zmluvy je možné len pred začatím poskytovania Služieb.
Prvým začiatkom poskytovania Služieb, t. j. objednaním sa na prvú hodinu prostredníctvom registračného formulára na webstránke http://geminicentrum.sk/rozvrh, alebo uhradením poplatkov za službu, strácate právo na odstúpenie od Zmluvy. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
Týmto prehlasujete, že ste sa pred vyplnením registračného formulára oboznámili s týmito všeobecnými podmienkami a že s nimi súhlasíte.
Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Gemini Centrom a Vami. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
Gemini Centrum a Vy súhlasíte, že plne uznávate komunikáciu na diaľku — telefonickú a elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
Gemini Centrum si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok. Tieto Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti 1.2.2018.